Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez firmę S60, zwanej w dalszej części Regulaminu – Firmą, w serwisie internetowym www.drukujemyonline.eu, zwanego w dalszej części Regulaminu - Portalem. Regulamin określa: zasady składania i realizacji zamówień; warunki przyjmowania plików do druku; warunki reklamacji; prawa i obowiązki Klienta; zakres odpowiedzialności Firmy oraz informacje porządkowe.

2. Właścicielem i Administratorem Portalu: www.drukujemyonline.eu jest: S60 Łukasz Lasek, ul. Braci Saków 5, 33-100 Tarnów; NIP 873-310-19-13; REGON 120910404

II. Zasady korzystania z usług

1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Firmy jest założenie konta na Portalu www.drukujemyonline.eu.

2. Konto Klienta (Użytkownika) tworzy się wypełniając formularz rejestracyjny.

3.  Założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika. Administrator może także usunąć Konto Użytkownika w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do przechowywania danych Klienta, którego konto zostało usunięte.

5. Klientem Portalu mogą być: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową.

6. Klient zobowiązany jest do:

a) podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą

b) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów

c) powstrzymywania się od wszelkich działań naruszających prawa i dobra osób trzecich

7. Klient nie może:

a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich

b) korzystać z serwisu internetowego Firmy w sposób zakłócający jego funkcjonowanie

8. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora o zmianę danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego. Pisemną prośbę w tym zakresie należy złożyć na adres e-mail: kontakt@drukujemyonline.eu

 

III. Ścieżka zawarcia Umowy sprzedaży

1. Przedmiot Umowy sprzedaży stanowią materiały reklamowe oraz usługi poligraficzne, których szczegóły Klient określa wybierając odpowiednie cechy produkt.

2. W oparciu o dostępne cechy produktu, należy określić jego specyfikację.

3. Po kliknięciu w przycisk „złóż zamówienie” Klient zostanie automatycznie przeniesiony na stronę „zamówienia do skompletowania”, gdzie będzie mógł dokonać wyboru metody wysłania pliku graficznego, sposobu płatności oraz dostawy, a także podać adres, na który przesyłka z zamówieniem ma zostać dostarczona.

4.Po dokonaniu zamówienia, na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta, zostanie wysłana wiadomość będąca propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawierająca informację o:

a) przedmiocie zamówienia oraz jego numerze

b) łącznej cenie zamawianych produktów lub usług

c) wybranym sposobie płatności i dostawy zamówienia

d) czasie realizacji zamówienia i adresie, pod jaki www.drukujemyonline.eu dostarczy przesyłkę.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją ceny za produkt.

6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz gdy płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Firmy.

7. Klient nie może usunąć zamówienia, które zostało opłacone.

9. Termin realizacji zamówienia zależy od ostatecznej akceptacji plików graficznych przesłanych do zamówienia oraz czasu, w jakim została zaksięgowana płatność na koncie Firmy.

10. Firma dopełni wszelkich starań, aby wykonać i wysłać zlecenie w określonym terminie, dopuszcza jednak możliwość nieterminowej realizacji, wynikającej z niezależnych przyczyn zewnętrznych. Do takich przyczyn zaliczamy: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub sygnału internetowego, awarię maszyn oraz przyczyny leżące po stronie dostawców przesyłek. W momencie wystąpienia takich sytuacji Firma każdorazowo skontaktuje się z Klientem i poinformuje o ewentualnym opóźnieniu, upewniając się, że Klient nadal podtrzymuje chęć realizacji zamówienia. Opóźnienia realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie uprawniają Klienta do roszczeń odszkodowawczych względem Firmy.

11. Klient może złożyć zamówienie w dowolnym czasie. Szczegółowe godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji podane są na Portalu niezależnie dla każdego produktu.

12. Zamówienia nie spełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem, nieopłacone, pozbawione plików do druku lub zawierające błędne pliki do druku, nie będą realizowane i zostaną usunięte z systemu w ciągu 30 dni licząc od dnia ich złożenia.

 

IV. Pliki do druku

1. Firma nie dokonuje korekt w otrzymanych materiałach do druku.

2. Firma nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez Klienta.

3. Firma nie odpowiada za naruszenie przez Klienta praw autorskich lub praw własności.

4. Błędy wynikające z nienależytego przygotowania przez Klienta plików do druku, a także błędy merytoryczne nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

5. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem i innych tego typu uchybień. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje automatyczne przekazanie zlecenia do realizacji.

6. Firma nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z dostarczenia przez Klienta niepoprawnych danych.

 

V. Płatności

1. Klienci Firmy mogą skorzystać z poniżej przedstawionych sposobów płatności:

a) zintegrowany system płatniczy PayU
b) przelew online
c) przelew bankowy
d) płatność za pobraniem
e) płatność odroczona

2. Ceny produktów zawierają: koszt obsługi zamówienia, wartość produktu, koszty pakowania i kartonu oraz podatek VAT, jeśli nie zaznaczono inaczej i podane są w złotych polskich. Koszty usług dodatkowych, takie jak: koszt pobrania, dopłaty za godziny gwarantowane dostawy i za wysyłkę na wiele adresów doliczane są odrębnie poprzez wybranie danej opcji i wskazane Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży.

3. Dane osobowe klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane administratorowi danych – spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie to dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez spółkę PayU S.A.

4. Za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesyłania danych przez systemy płatnicze Firma nie ponosi odpowiedzialności.

5. Do każdego zamówienia online, Firma wystawia fakturę VAT, którą przekazuje Klientowi drogą elektroniczną. Klient ma także możliwość pobrania e-faktury lub e-faktury korygującej logując się na www.drukujemyonline.eu i wybierając podstronę „faktury” w zakładce „moje konto”.

VI. Dostawa

1.Termin realizacji dostawy dla poszczególnych produktów jest określony odrębnie i przedstawiony na Portalu www.drukujemyonline.eu.

2. Dystrybucja zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich i jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostawa produktów kierowana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację dostawy wynikającą z opóźnień spowodowanych przez firmę kurierską oraz podania błędnych danych adresowych.

 

VII. Reklamacje

1.Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności materiałów ze złożonym zamówieniem oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że uszkodzenie zostanie stwierdzone w chwili odbioru i potwierdzone protokołem szkody podpisanym przez Klienta i przedstawiciela firmy kurierskiej.

2. Reklamacje należy złożyć  wypełniając formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem „reklamacje” znajdującym się na dole, w stopce strony www.drukujemyonline.eu lub w szczegółach określonego zamówienia na stronie „zamówienia do skompletowania”.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać  szczegółowy opis zaistniałego błędu oraz oczekiwaną rekompensatę.

4. Reklamacje należy zgłosić nie później niż w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki.

5. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 7 dni roboczych. Reklamacje zgłoszone po godzinie 16 w danym dniu roboczym traktowane będą jako złożone w kolejnym dniu roboczym. Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonych terminów nie będą rozpatrywane.

6. Podstawą reklamacji nie może być merytoryczna treść materiałów ani błędy wynikające z nienależytego przygotowania przez Klienta plików do druku.

7. Podstawą reklamacji nie może być także różnica w wyglądzie materiałów dostarczonych z zamówionymi, wynikająca z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolory, proporcje).

8. Z uwagi na to, iż w procesie druku wykorzystywane są różne maszyny drukujące, Firma informuje, że przy druku tego samego projektu na różnych maszynach, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, zwłaszcza w przypadku wznawiania projektu do druku. Taka sytuacja nie może stanowić podstaw do zgłoszenia reklamacji.

 9. Z uwagi na technologię produkcji, przy papierach o gramaturze powyżej 150 g, może wystąpić pękanie papieru w miejscu łamania, zwłaszcza silnie pokrytego farbą drukarską. Standardowo stosowany proces bigowania przed procesem falcowania, ma zminimalizować zjawisko, jednak z uwagi na graniczną wytrzymałość surowców wada taka nie może stanowić przedmiotu reklamacji. Natomiast zagniecenia, marszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji, wpływające na poprawny odbiór prezentowanej grafiki lub treści może być uznany za złam wykonany nieprawidłowo.

10. Uszlachetnienia, takie jak lakier offsetowy, dyspersyjny lub UV, które posiadają miejsca łuszczące się widoczne ubytki uznaje się za wykonane nieprawidłowo.

11. Firma dopuszcza następujące odchylenia z uwagi na technologię i specyfikację maszyn produkcyjnych:

a) docinanie arkusza na pojedyncze użytki - granica tolerancji wynosi do 2mm

b) falcowanie i bigowanie - maksymalne odchylenie złamu od linii jego usytuowania wynosi do 1 mm

c) perforacja - odchylenie wykonanej perforacji od miejsca jej usytuowania wynosi do 1mm

d) pasowanie kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych - tolerancja wynosi do 0,2 mm

e) różnice w ilości i jakości zamówionego produktu – tolerancja +/- 5% ilości zamówionej.

12. Firma z tytułu uznanej reklamacji może udzielić rekompensaty nieprzekraczającej 100% wartości zamówienia.

 

VIII. Odpowiedzialność Firmy

1.Firma odpowiada wyłącznie za własne działania lub zaniechania.

2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w tym za opóźnienia związane z przekazywaniem środków pieniężnych przez instytucje finansowe oraz przewoźników odpowiedzialnych za dostawę materiałów.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności treść, formę i jakość materiałów, w tym za błędy merytoryczne, stylistyczne bądź ortograficzne, przesłanych przez Klienta.

5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Klient, zakładając konto na Portalu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.